Työhyvinvoinnilla laatua rakentamiseen

Rakennusala on perinteisesti ollut hyvin teknisesti painottunut, hitaasti uusiutuva ala. Rakennusalan tuottavuus ei ole kasvanut samaa vauhtia kuin muilla teollisuusaloilla. Digitalisaatio on viimeisen vuosikymmenen aikana ottanut harppauksia myös rakennusalalla, mutta pehmeitä arvoja ja kokonaisvaltaista työhyvinvointia pitää kehittää lisää.

Rakentamisen laatua on aiemmin tulkittu suppeasti vain lopputuotteen laatuna. Toki se on työmme näkyvin tulos, mutta iso osa laadusta jää näkymättömiin. Hankkeen aikataulujen pitävyys, kustannusten ja rakennusprojektin hallinta, työturvallisuus, ympäristöystävällinen rakentaminen sekä palvelukokemus vaikuttavat joko myönteisesti tai kielteisesti kokonaislopputulokseen.

Rakennus Oy Isotalon laatu perustuu motivoituneeseen ja ammattitaitoiseen henkilöstöön. Itse näen, että luomalla yritykseen avoin keskustelukulttuuri sekä kannustamalla jatkuvaan kehittymiseen saavutamme paremman työyhteisön. Turvallisessa ja luottamuksellisessa työyhteisössä suoriudumme paremmin. Pidän oleellisena myös koko henkilöstön osallistamista päätösten tekoon ja organisaation kehittämiseen. Yhteinen hankekohtainen tavoitekeskustelu koko henkilöstön kanssa lisää tietoa hankkeen tavoitteista, haasteista ja reunaehdoista. Tavoitekeskustelu selkiyttää oman työpanoksen merkitystä ja antaa kokonaiskuvan hankkeesta, jolloin oman työn mielekkyys kasvaa.

Rakennus Oy Isotalon henkilöstö on lähes kaksinkertaistunut parin viime vuoden aikana, mikä tuo erityisesti johtamiselle ja esimiestyölle haastetta ylläpitää sama yrityskulttuuri. Meillä on erittäin pitkiä työsuhteita, ja henkilöstö on tuntenut toisensa todella hyvin. Yrityksen kasvu yhdistettynä nyt jo vuoden kestäneeseen koronapandemiaan on haastanut muuttuvan organisaation rakentamaan uudistuvaa yrityskulttuuria. Olemme joutuneet siirtämään yhteiset työhyvinvointipäivät ja pikkujoulut. Niitä ei voi täysin korvata Teams-palavereilla. Uskon vahvasti, että voimme ensi syksynä taas järjestää yhteisiä tilaisuuksia, istahtaa saman pöydän ääreen. Ennen sitä otamme maaliskuussa käyttöön uudistetut kahdenkeskiset keskustelut, joissa keskitymme erityisesti työntekijän hyvinvointiin, kehitystarpeisiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Arjasmaa Yhtiöiden keskeinen tavoite on olla rakennusalan paras työpaikka. Rakennus Oy Isotalolla on edelleen työmaata jäljellä tavoitteen saavuttamiseksi. Itse haluan kehittyä valmentavana johtajana. Valmentava johtaminen kannustaa yksilöitä kehittymään, haastamaan itseään ja ottamaan vastuuta. Parhaimmillaan tämä luo flow-tunteen, jossa innostuneisuus lisää merkittävästi motivaatiota. Motivoitunut henkilöstö näkyy koko meidän toiminnassamme parempana laatuna.

”Organisaation saavutukset ovat seurausta yksittäisten henkilöiden yhteisistä ponnisteluista.”
– Vince Lombardi